Utbildning

Information om Forum’s utbildningar

Start > Utbildning

Vårdens lokaler 2022

Kursen avser att ge yrkesverksamma, som har som uppdrag att arbeta med med planering av vårdverksamhetslokaler, fördjupad kunskap om planering av lokaler för vård och omsorg baserat på aktuell forskning och praktik

Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarnas förmåga att arbeta med planerings- och utformningsuppdrag avseende vårdens byggnader och lokaler med utgångspunkt i brukarnas och intressenternas behov och krav. Vidare att stödja ett professionellt agerande i de skeden då ramar, riktlinjer och innehåll beslutas med beaktande av verksamhetsnytta.

Kursen är baserad på följande teman/områden

 • Vårdens organisation, verksamheter och fastigheter
 • Vårdens utgångspunkter; vårdfilosofi och förutsättningar
 • Evidensbaserad design och arkitekturens betydelse
 • Vårdmiljöer ur olika målgruppers behov
 • Vårdmiljö, kunskapsbaserade processer, metoder, och evidens-
 • Vårdmiljö, redskap, PTS, planeringsinstrument
 • Hållbarhet på systemnivå och i projekt
Datum
 • 18-20 januari 2022, Chalmerska huset, Göteborg
 • 8-10 mars 2022, via webb
 • 26-28 april, via webb
 • 8-10 juni, Chalmerska huset, Göteborg
Examination

För godkänd kurs krävs:

 • 80% aktiv närvaro vid kurstillfällen
 • Godkända förberedelseuppgifter till fysiska kurstillfällen
 • Godkända förberedelseuppgifter till webbaserade kurstillfällen
 • Inlämning av individuell examinationsuppgift kopplad till kurslitteratur
 • Genomförande av examinationsuppgift i grupp och aktiv  respondentskap vid dess presentation samt opponering på annan grupps arbete. Projektuppgiften bedöms baserat på:
  • Process, samverkan
  • Projektdata, underlag, referenser
  • Resultat: underbyggt förslag , argumentation
  • Färdigställande av kursloggbok med kursreflektion
Kostnad

42.500 kr (ej medlem)
38.500 kr (medlem)

Vid sen anmälan är priset 45.000 kr
Samtliga belopp är exkl. moms

Kursens arbetsinsats

Kursen bygger på aktivt deltagande där reflektion och dialog baserat på yrkeserfarenheter mellan kursdeltagare är en väsentlig del.

Kursens tidsåtgång är planerad enligt följande:

 • Två fysiska workshops, 52 tim
 • Två webbaserade workshops, 52 tim
 • Förberedelse, framtagning av material till fysiska kurstillfällen, 8 tim
 • Förberedelse webbaserade kurstillfällen, 16 tim
 • Individuell läs/skrivuppgift kopplad till kurslitteratur, 24 tim
 • Projektuppgift, 40 tim
 • Individuell kunskapsutveckling, dagbok, 4 tim
 • Kursutvärdering, övr, 2 tim
 • Totalt cirka 190-200 timmar
Litteratur

Kurslitteratur, som ingår i kursavgiften

 • Vårdmiljöns betydelse. Helle Wijk (Red.). Studentlitteratur AB. 2014. ISBN 978-91-44-07811-3.
 • Evidensbas för vårdens arkitektur 2020. CVA.
 • Projekt i praktiken – att leda projekt och åstadkomma förändring. Bengt-Erik Larsson. Studentlitteratur AB. 2012.ISBN 978-91-44-07703-1

Ytterligare litteratur och texter presenteras i samband med kursregistrering och vid kursstart.

Organisation, genomförande

Kunskapsförmedling sker via digitala och fysiska föreläsningar, litteraturstudier, studieuppgifter, seminarier och workshops samt examinationsuppgift. Ämnet är tvärvetenskapligt till sin karaktär och omfattar föreläsningar med utgångspunkt i såväl teori som case. Examinations uppgiften bygger på en tillämpning av kursens ämnesområden i ett fiktivt fall utvecklat av kursdeltagarna.

Kursen är organiserad kring fyra huvudsakliga kurstillfällen om tre dagar vardera. Tillfälle ett och fyra är fysiska i Chalmers lokaler. Dessa omfattar föreläsningar, övningsuppgifter och handledning. Övriga två kurstillfällen sker digitalt baserat på inspelade föreläsningar och webbaserade workshops. Dessa förbereds med hemuppgifter och läsuppgifter. Vid det fjärde och avslutande tillfället genomförs presentation och examination  av projektuppgiften.

Mellan kurstillfällen ska kursdeltagare

 • utveckla innehållet i en individuell examinationsuppgift baserat på empiri och litteraturstudier
 • arbeta med en gemensam examinationuppgift i en projektgrupp
 • förbereda sig inför fysiska kurstillfällen, framtagande av material, egna exempel etc.
 • förbereda sig inför webbaserade workshops med läs- och inlämningsuppgifter
 • föra logg-bok över individuell kunskapsutveckling

Professur

Professuren i Vårdbyggnad inrättades i maj 1998 vid Chalmers tekniska högskola och är kopplad till verksamheten vid CVA (Centrum för Vårdens Arkitektur), som bildades 2006. Vår förste innehavare var fram till 2007 Åke Wiklund (arkitekt SAR). Därefter erhöll Peter Fröst (arkitekt MSA) professuren fram till 2019. Från och med januari 2020 delar Cristiana Caira och Johanna Eriksson professuren.

Forum finansierar tjänsterna tillsammans med Västra Götalandsregionen och Chalmers. Forum Vårdbyggnad har ett nära samarbete med CVA och samarrangerar en av dagarna på vårkonferensen samt vidareutbildningen Vårdens lokaler 7,5 p.

Cristiana Caira

Cristiana Caira

Arkitekt SAR/MSA White Arkitekter i Göteborg

Konstnärlig professor vid Centrum för Vårdens Arkitektur

Johanna Eriksson

Johanna Eriksson

Arkitekt SAR/MSA på Sweco i Malmö

Konstnärlig lektor vid Centrum för Vårdens Arkitektur

Nyhetsbrev

Steg 1 av 3

Copyright © 2023 – Forum Vårdbyggnad | Om webbplatsenIntegritetspolicyKakor | Skapad med av Din Position