vinnare 2007

Juryns motiveringar till vinnare av vårdbyggnadspriset

Start > Vårdbyggnadspriset > Vinnare 2007

Östra sjukhuset, Sahlgrenska i Göteborg

Visionen var att åstadkomma en välkomnande och läkande miljö för patienter som vårdas inom psykiatrisk slutenvård – en stor utmaning. Psykiatriska vårdbyggnader har genom tiderna speglat samhällets syn på psykisk sjukdom och dess status i samhällshierarkin. Spänningen mellan somatik – psykiatri har varit genomgående. Förslaget har tagit fasta på de nya principer som ska känneteckna modern psykiatrisk sjukvård: öppenhet, individens integritet och ett icke auktoritärt förhållningssätt.

Kännetecknande för hela byggnaden är de vackra byggnadsmaterialen med natursten och ljust trä. Mitt i vårdavdelningen finns en ljusgård. Möbleringen är i samklang med den övriga arkitekturen och skapar en tydlig enhet av ljus och harmoni. Färgsättning och materialval bidrar till en trygg miljö. Redan vid den första vårddagen förund-rade sig även patienterna över den vackra miljön. Motivet för den genomtänkta och påkostade utformningen är att en omsorgsfull stödjande miljö är en extra viktig del av denna typ av vård.

Sluten enhet med trivsel och harmoni

Hälften av patienterna är intagna för tvångsvård och är i re-aliteten frihetsberövade. Trots detta har, tack vare miljöns utformning, känslan av tvång minimerats. Tveksamheten vad gäller möjligheten att skapa en öppen avdelningsat-mosfär inom en sluten psykiatrisk enhet har kommit på skam. Verksamhetens krav på trivsel, harmoni och säker-het är skickligt hanterad. Psykiatrins stora nybyggnad har stor komplexitet. Den har gestaltats med en rik och tydlig rumslig ordning. Huvudgreppet är en längsgående huvudaxel med mer of-fentliga och gemensamma delar samt åtta självständiga vårdenheter med målet att också ha ansvarig personal och behandlingsrum knutna till vårdenheterna.

Färdigställt: –

Storlek (m2 BTA): Nybyggnad 18 800 m2

Verksamhet: Sluten psykiatrisk vård

Plats: Östra sjukhuset Göteborg

Arkitekt: White Göteborg

Fastighetsägare: Västfastigheter

Fotograf: –

Fotograf: –

Nyhetsbrev

Steg 1 av 3

Copyright © 2024 – Forum Vårdbyggnad | Om webbplatsenIntegritetspolicyKakor | Skapad med av Din Position