Vårdbyggnadspriset

Vinnarna och nomineringarna 2021

Start > Vårdbyggnadspriset > Nominerade 2021

nominerade 2021

Vinnarna presenterades under Forum Vårdbyggnads höstkonferens den 18-19 november i Malmö.

Om Vårdbyggnadspriset

Vårdbyggnadspriset delas ut i två kategorier – mindre respektive större projekt. Båda omfattar byggprojekt för ny-, till- eller ombyggnad av byggnader för vård och omsorg. Priserna avser projekt som är tagna i bruk och färdigställda under den senaste 5 års perioden.

Syftet med Vårdbyggnadspriset är att:

 • uppmärksamma goda exempel på väl utförda vårdmiljöer.
 • premiera byggnadsverk som, utifrån patientens behov och med samtida arkitektur, skapat en vårdmiljö som stödjer vårdens utveckling och nya arbetssätt.
 • framhålla projekt där en bra process tillsammans med engagemang från alla inblandade parter lett fram till ett gott resultat.

Juryn har bestått av ..

 • Göran Lindahl, Arkitekt, Professor byggnadsdesign, Chalmers (juryns ordförande)
 • Helena Fernberg Carlsson, Arkitekt, Sweco
 • Cristiana Caira, Arkitekt, Konstnärlig professor, Chalmers
 • Håkan Sonesson, Fastighetsförvaltare Västfastigheter
 • Anna Parenmark, Programansvarig US, Region Östergötland
 • Marie Larsson, Fastighetsstrateg, Region Örebro län.

Sveriges arkitekter har varit tävlingssekreterare genom Ingegärd Gyllenswärd.

Juryns arbetssätt

Vårdbyggnader är viktiga samhällsfunktioner som alltid engagerar och väcker reaktioner. Att utforma och uppföra vårdbyggnader är en mycket komplex uppgift. Här hanteras en stor mängd ofta motstridiga parametrar samtidigt som många aktörer är inblandade. Dessutom har vården en hög förändringstakt och därmed uppstår kontinuerligt nya behov. En vårdbyggnad förändras därför många gånger under sin livstid. 

Allt detta innebär en utmaning när många vårdbyggnader av olika karaktär ska utvärderas samtidigt. Juryn för vårdbyggnadspriset har vinnlagt sig om att gå mycket noggrant till väga. Juryarbetet har grundats i fem kluster av bedömningskriterier (utan inbördes rangordning):

 1. Arkitektonisk gestaltning: Arkitektoniska och stadsbyggnadsmässiga kvaliteter.
 2. Funktion och organisation: Hur de nya lokalerna stödjer vårdens processer, patientflöden och logistik.
 3. Innovation: Vilka nytänkande idéer projektet har tillfört vårdbyggande såväl i Sverige som internationellt.
 4. Hållbarhet: Miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
 5. Process: På vilket sätt och med vilken kunskap projektet har genomförts.

Juryn har bedömt 26 inkomna förslag. Ett urval av dessa har besökts på plats. De olika förslagen uppfyller bedömningskriterierna på olika sätt. De fem förslag som nominerats har enligt juryn sammantaget, men i olika grad, uppfyllt kriterierna väl. Nomineringstexterna till respektive förslag beskriver vad juryn lagt störst vikt vid. De två vinnarna, som presenteras 18 november 2021, har enligt juryn uppfyllt kriterierna bäst.

Nyhetsbrev

Steg 1 av 3

Copyright © 2024 – Forum Vårdbyggnad | Om webbplatsenIntegritetspolicyKakor | Skapad med av Din Position